Halmkontraktet

Kommentarer till halmleveransavtalet och instruktioner

Jordbrukarna behöver varken investera någonting eller ta några som helst risker.

Ett tioårigt avtal som fortsätter automatiskt i 10 år såvida det inte sägs upp. Angående inhyrda områden kan avtalet sägas upp till slutet av arrendeavtalet.

Mbio meddelar tydligt i god tid när skörden börjar (byggfas på ett par år).

Jordbrukaren kan förbinda sig till hektar, i vilket fall 2/3 av den aktuella halmavkastningen skördas. 1/3 lämnas oskördad som jordförbättring. Alternativt kan jordbrukaren besluta att leverera en viss tonmängd istället. Att lägga marken i träda och alla ändringar i produktionslinjen är tillåtna, t.ex att ändra på spannmålssort.

Det finns två alternativa leveransmetoder: valet behöver inte göras vid undertecknandet. Jordbrukaren

  1. balar halmen och lagrar balarna vid vägkanten, Mbio tar hand om logistiken till fabriken; eller
  2. avlägsnastänger av hacken från skördetröskan och lämnar halmen som ”lång och liggande” på fältet. Mbio balar halmen och tar hand om all logistik inom tio dagar, om annat ej avtalats

Vid force majeure (t.ex. kraftigt regn) behöver man inte leverera.

Prissättningen är densamma för alla jordbrukare och rättvis enligt 0% fuktighet.

Mbio betalar jordbrukaren en avtalad bonus vart tredje år av värdet på leveranserna om jordbrukaren har levererat enligt avtalet all tillgänglig halm och inte sagt upp avtalet.

Rätten att säga upp atalet vid generationsskifte eller vid försäljning av marken.

Fördelar för Jordbrukaren

Säkert och långsiktigt kassaflöde och en ökning av avkastningen per hektar utan risktagande och ytterligare arbete.

Möjligheten att öka intäkterna genom en ökad insats (balning och mellanlagring).

Avstängandet av hacken minskar bränsleförbrukningen och blockeringar.

Avlägsnande av halm minskar behovet av pesticider och underlättar t.ex. direkt sådd.

Leverans till Mbio är ett bra alternativ till halmförbränning.

Halmens gödselämnen returneras under de tre första åren kostnadsfritt till villiga jordbrukare och sedan på kostnadsbasis.

Bidra till att höja jordbrukets profil i kampen mot klimatförändringen. Spannmålsodling blir en betydande kolsänka.

INSTRUKTIONER

Parter: Lägg till markägarens namn och kontaktuppgifter

Kapitel 3: Om du vill att halm ska skördas från ett visst antal hektar, då tonnaget varierar beroende på halmskörden varje år, anger du antalet hektar här. Lämna i så fall följande punkt tom. Spannmålssorterna är inte viktiga här, så ge den totala ytan. Om du vill leverera ett visst antal ton, ange det totala tonnaget I följande rad, t.ex. ___ “10”___ ton. Lämna i så fall hektarraden tom.

Kapitel 4: Markera det leveransmetodalternativ du väljer i rutan: t.ex. “1”. Du kan ändra ditt val senare.

Undertecknandet: Datera och underteckna kontraktet. Lägg också till namnförtydligande med stora bokstäver.

  1. Skriv ut avtalet, underteckna alla sidor, skanna och skicka via e-post till info@mbio.fi
  2. Skriv ut avtalet, underteckna alla sidor och skicka per post till:
    Redeve Ab / halmkontrakt
    Fältberggränden 4
    01690 Vanda

Halmkontraktet »

Allmänna avtalsvillkor »


Myllykosken Bioetanoli

info@mbio.fi